3d走势图在线检测未来函数

辽宁号多少钱:通达信非常简单的自动画线主图指标公式

3d走势图 www.n1ybn.cn 来源:Internet,编辑:股旁网,2010-05-24

HIGHN:=10;LOWN:=10;HIGHDISPLAY:=0;LOWDISPLAY:=0;ZGDISPLAY:=0;MADISPLAY:=0;
AA:=REF(H,HIGHN)=HHV(H,2*HIGHN+1);
QY:=BACKSET(AA,HIGHN+1);
CC:=FILTER(QY,HIGHN) AND H=HHV(H,HIGHN+1);
DRAWICON(CC,H*1.02,2);
DDD:=BARSLAST(CC);
GDTS:=IF(CC,CURRBARSCOUNT,0);
DINGBU:=IF(DDD,REF(H,DDD),H);{顶部}
DINGBUTS:=IF(DDD,REF(GDTS,DDD),GDTS);
DINGBU1:=REF(DINGBU,DDD+1);
GDCS1:=CONST(DINGBUTS);
DINGBUTS1:=REF(DINGBUTS,DDD+1);
GDCS2:=CONST(DINGBUTS1);
DINGBU2:=REF(DINGBU1,DDD+1);
MM:=IF(CURRBARSCOUNT>GDCS2,0,1);
高点压力:DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=GDCS2,H,CURRBARSCOUNT=GDCS1,H,1) COLORGREEN,LINETHICK2;
DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=GDCS2,H,ISLASTBAR,REF(H,GDCS2-1),1),COLOR0055FF,POINTDOT;
DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=GDCS1,H,ISLASTBAR,REF(H,GDCS1-1),1),COLORYELLOW,POINTDOT;
AA1:=REF(L,LOWN)=LLV(L,2*LOWN+1);
QY1:=BACKSET(AA1,LOWN+1);
CC1:=FILTER(QY1,LOWN) AND L=LLV(L,LOWN+1);
DRAWICON(CC1,L*0.98,1);
DD1:=BARSLAST(CC1);
DDTS:=IF(CC1,CURRBARSCOUNT,0);
YDB:=IF(DD1,REF(L,DD1),L);
DDTS1:=IF(DD1,REF(DDTS,DD1),DDTS);
DDCS1:=CONST(DDTS1);
ZDB:=REF(YDB,DD1+1);
DDTS2:=REF(DDTS1,DD1+1);
DDCS2:=CONST(DDTS2);
低点支撑:DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=DDCS2,L,CURRBARSCOUNT=DDCS1,L,1) COLORRED,LINETHICK2;
ZGSTAR:=(高点压力+低点支撑)/2;
ZGEND:=CONST((高点压力+低点支撑)/2);
STARDAY:=IF(DDCS2<GDCS2,DDCS2,GDCS2);
中轨:DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=STARDAY,ZGSTAR,ISLASTBAR,ZGEND,1),COLORFF55BB,LINETHICK2;
DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=DDCS1,L,ISLASTBAR,REF(L,DDCS1-1),1),COLORMAGENTA,POINTDOT,;
DRAWLINE(CURRBARSCOUNT=DDCS2,L,ISLASTBAR,REF(L,DDCS2-1),1),COLORCYAN,POINTDOT;

 

相关文章

612| 962| 410| 822| 922| 614| 278| 304| 315| 155|